[فعل]

to attend

/əˈtend/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: attended] [گذشته: attended] [گذشته کامل: attended]

1 حضور داشتن شرکت کردن، حضور یافتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: شرکت کردن
مترادف و متضاد appear at be present at miss
 • 1.We'd like as many people as possible to attend.
  1. می‌خواهیم مردم تا آنجایی که می‌شود [تا حداکثر میزان ممکن] شرکت کنند [حضور یابند].
to attend something
در چیزی حضور داشتن
 • 1. He attended my birthday party.
  1. او در جشن تولدم حضور داشت.
 • 2. The meeting was attended by 90% of shareholders.
  2. 90 درصد سهامداران در آن جلسه حضور داشتند.

2 رفتن

مترادف و متضاد go
to attend someplace
به جایی رفتن
 • 1. How many people attend church every Sunday?
  1. چند نفر هر یکشنبه به کلیسا می‌روند؟
 • 2. Our children attend the same school.
  2. بچه‌های ما به یک مدرسه می‌روند.

3 توجه کردن

مترادف و متضاد pay attention
to attend to something/somebody
به چیزی/کسی توجه کردن
 • 1. Alice hadn't attended to a word of his sermon.
  1. آلیس به یک کلمه از خطبه او توجه نکرده بود.
 • 2. You should always attend to design issues.
  2. شما همیشه باید به مشکلات طراحی توجه کنید.

4 همراه بودن توأم بودن، همزمان بودن

مترادف و متضاد accompany go hand in hand with
to attend something
با چیزی توام بودن/همراه بودن
 • She dislikes the loss of privacy that attends TV celebrity.
  او از از دست رفتن حریم شخصی که توأم با محبوبیت تلویزیون است، خوشش نمی‌آید.

5 همراهی کردن

مترادف و متضاد accompany escort
to attend somebody
کسی را همراهی کردن
 • The president was attended by several members of his staff.
  رئیس‌جمهور توسط چندین نفر از اعضای پرسنلش همراهی شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان