[صفت]

blasé

/ˈblɑːzeɪ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more blasé] [حالت عالی: most blasé]

1 بی تفاوت

مترادف و متضاد indifferent unconcerned excited responsive
  • 1.she was becoming quite blasé about the dangers.
    1. او داشت کاملا نسبت به خطرات بی تفاوت می شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان