[اسم]

boodle

قابل شمارش

1 پول بادآورده

توضیحاتی در مورد واژه boodle
واژه boodle اشاره به پولی دارد که یا از راه نادرستی به‌دست‌ آمده یا در راه نادرستی خرج می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان