[فعل]

to boogie

فعل گذرا و ناگذر

1 رقصیدن (با موسیقی دیسکو)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان