[اسم]

bookcase

/ˈbʊk.keɪs/
قابل شمارش

1 قفسه کتاب

  • 1. The gardening books are in that bookcase on the left.
    1 . کتاب های باغچه بانی در آن قفسه کتاب سمت چپ هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان