[اسم]

butte

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیوت تختال

توضیحاتی در مورد واژه butte
واژه butte به تپه‌ای با سطح فوقانی مسطح گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان