[اسم]

circle

/ˈsɜr.kəl/
قابل شمارش

1 دایره

مترادف و متضاد hoop ring
in a circle
به صورت دایره
 • We sat in a circle.
  ما به صورت دایره نشستیم.
to cut something into circles
چیزی را به صورت دایره بریدن
 • Colored paper was cut into circles, squares and triangles.
  کاغذ رنگی به صورت دایره، مربع و مثلث بریده شد.

2 محفل (دوستان) جمع، حلقه

 • 1.It's a technical term used in medical circles.
  1 . آن اصطلاحی فنی است که در محافل [جمع‌های] پزشکی استفاده می‌شود.
circle of ...
محفل ...
 • circle of friends
  محفل دوستان

3 ردیف صندلی‌های بالکن (در سینما و تئاتر)

 • 1.She sat in the front row of the circle.
  1 . او در ردیف جلویی صندلی‌های بالکن نشست.
[فعل]

to circle

/ˈsɜr.kəl/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: circled] [گذشته: circled] [گذشته کامل: circled]

4 دایره کشیدن دور (چیزی) خط کشیدن

to circle something
دایره کشیدن/دور چیزی خط کشیدن
 • Circle the answer you think is correct.
  دور پاسخی که فکر می‌کنید صحیح است، دایره‌ای بکشید.

5 دور زدن چرخ زدن، دور چیزی چرخیدن

 • 1.they were circling Athens airport.
  1 . آنها داشتند فرودگاه آتن را دور می‌زدند [آنها داشتند در فرودگاه آتن چرخ می‌زدند].
to circle something
دور چیزی دور زدن
 • The plane circled the airport to burn up excess fuel.
  هواپیما دور فرودگاه دور زد تا سوخت اضافی‌اش را بسوزاند.
to circle (around) (above/over somebody/something)
دور/بالای سر کسی/چیزی چرخیدن
 • Seagulls circled around above his head.
  مرغان دریایی دور سر او چرخیدند.

6 احاطه شدن (دور چیزی را) فرا گرفتن، احاطه کردن

مترادف و متضاد surround
to be circled by
احاطه شدن توسط...
 • the abbey was circled by a huge wall.
  آن صومعه توسط دیوار بلندی احاطه شده بود.

7 حلقه زدن (دور چیزی) گشتن، حلقه‌وار حرکت کردن

 • 1.Vultures circled overhead.
  1 . در بالا، لاشخوران [کرکس‌ها] حلقه زده بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان