[اسم]

clank

/klˈæŋk/
قابل شمارش

1 چکاچک (صدای به هم خوردن فلز) دلنگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: دنگ
[فعل]

to clank

/klˈæŋk/
فعل گذرا و ناگذر

2 چکاچک کردن دلنگ دولنگ کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان