[صفت]

clever

/ˈklev.ər/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: cleverer] [حالت عالی: cleverest]

1 باهوش

معادل ها در دیکشنری فارسی: باهوش هوشمند زرنگ زیرک
مترادف و متضاد bright intelligent smart stupid
very/extremely/quite/pretty... clever
بسیار/به‌شدت/کاملاً/خیلی و... باهوش
  • Lucy is quite clever and does well at school.
    "لوسی" کاملاً باهوش است و در مدرسه عملکرد خوبی دارد.
a clever man
یک مرد باهوش

2 هوشمندانه زیرکانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: هوشمندانه
a clever marketing strategy
یک راهبرد بازاریابی هوشمندانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان