[عبارت]

congratulate someone warmly

/kənˈgræʧəˌleɪt ˈsʌmˌwʌn ˈwɔrmli/

1 به گرمی به کسی تبریک گفتن از ته دل به کسی تبریک گفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان