[صفت]

divisive

/dɪˈvaɪsɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more divisive] [حالت عالی: most divisive]

1 تفرقه انگیز تقسیم کننده

مترادف و متضاد alienating discordant
  • 1.the divisive effects of government policies
    1. تاثیرات تفرقه انگیز سیاست های دولتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان