[فعل]

to drop

/drɑːp/
فعل گذرا
[گذشته: dropped] [گذشته: dropped] [گذشته کامل: dropped]

1 انداختن

مترادف و متضاد fail to hold let fall hold on to lift
to drop something
چیزی را (به/روی زمین) انداختن
 • 1. Be careful not to drop that plate.
  1. حواست باشد که آن بشقاب را (روی زمین) نیندازی.
 • 2. She dropped her keys.
  2. او کلیدهایش را (به زمین) انداخت.

2 افتادن

مترادف و متضاد fall
to drop + adv./prep.
(به/از جایی) افتادن
 • 1. He staggered in and dropped into a chair.
  1. او تلوتلوخوران وارد شد و روی یک صندلی افتاد.
 • 2. His arms dropped limply to his sides.
  2. دست‌هایش با سستی به دو طرفش افتادند.
 • 3. The glass dropped from her hands.
  3. لیوان از دست‌هایش افتاد.
to drop to one's knees
روی زانوهای خود افتادن
 • He dropped to his knees in the mud.
  او در گل، روی زانوهایش افتاد.

3 کاهش دادن پایین آوردن

مترادف و متضاد decrease diminish lessen reduce increase
to drop something
چیزی را کاهش دادن
 • 1. He dropped his voice to a whisper.
  1. او صدایش را به زمزمه کاهش داد [او صدایش را تا حد زمزمه پایین آورد].
 • 2. We've had to drop our prices because of the recession.
  2. ما مجبور شدیم قیمت‌هایمان را به خاطر رکود اقتصادی کاهش دهیم.
 • 3. You must drop your speed in built-up areas.
  3. باید سرعتت را در مناطق مسکونی کاهش دهی.

4 کاهش یافتن سقوط کردن، پایین آمدن

مترادف و متضاد decline decrease fall increase
 • 1. At last the wind dropped.
  1 . بالاخره (سرعت) باد کاهش یافت.
 • 2. His voice dropped to a whisper.
  2 . صدایش به [در حد] زمزمه کاهش یافت.
 • 3. The stock dropped 1.5% yesterday.
  3 . (ارزش) سهام، دیروز 1.5 درصد کاهش یافت.
 • 4. The temperature has dropped considerably.
  4 . دما به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

5 رها کردن ترک کردن، دست کشیدن، کنار گذاشتن

مترادف و متضاد abandon desert give up stop
to drop something
چیزی را رها کردن/ترک کردن
 • 1. I dropped German when I was 14.
  1. وقتی 14 ساله بودم از خواندن زبان آلمانی دست کشیدم.
 • 2. Let's drop the formalities—please call me Mike.
  2. بیا این تشریفات را کنار بگذاریم؛ لطفاً من را "مایک" صدا کن.
 • 3. Look, can we just drop it?
  3. ببین، می‌شود این موضوع را رها کنیم؟
to drop the subject
موضوع را رها کردن
 • I think we'd better drop the subject.
  فکر کنم بهتر است این موضوع را رها کنیم.
to drop somebody
کسی را رها کردن/کنار گذاشتن
 • She's dropped most of her old friends.
  او بیشتر دوستان قدیمی‌اش را رها کرده است [کنار گذاشته است].
to drop somebody/something from something
کسی/چیزی را از چیزی کنار گذاشتن
 • She's been dropped from the team because of injury.
  او به‌دلیل آسیب‌دیدگی از تیم کنار گذاشته شده است.

6 پیاده کردن رساندن

مترادف و متضاد drop off pick up
to drop somebody/something
کسی/چیزی را پیاده کردن
 • 1. Could you drop me at the station?
  1. می‌توانی من را سر آن ایستگاه پیاده کنی؟
 • 2. Mom dropped me at the school.
  2. مامان مرا به مدرسه رساند.

7 غش کردن (از خستگی)

مترادف و متضاد collapse faint
 • 1. He looked ready to drop.
  1 . او به نظر آماده غش کردن بود.
 • 2. She expects everyone to work till they drop.
  2 . او انتظار دارد همه تا وقتی که (از خستگی) غش کنند، کار کنند.

8 منتشر کردن (ترانه) بیرون دادن

informal
مترادف و متضاد release
to drop something
چیزی منتشر کردن/بیرون دادن
 • 1. He dropped a new song recently.
  1. او اخیراً یک ترانه جدید منتشر کرد.
 • 2. I'm not ready to drop a new album.
  2. من آماده بیرون دادن یک آلبوم جدید نیستم.
[اسم]

drop

/drɑːp/
غیرقابل شمارش

9 کاهش افت، نزول، سقوط

مترادف و متضاد decline decrease fall reduction
drop in something (prices/temperature, etc.)
کاهش/افت در چیزی (قیمت‌ها/دما و ...)
 • 1. Fortunately, there's a drop in crime in the city.
  1. خوشبختانه، کاهشی در میزان جرم در شهر وجود دارد.
 • 2. If you want the job, you must be prepared to take a drop in salary.
  2. اگر این کار را می‌خواهی باید آماده پذیرش کاهشی در حقوق باشی.
 • 3. We really welcome a drop in prices.
  3. ما واقعاً از کاهشی در قیمت‌ها استقبال می‌کنیم.
 • 4. We've seen a sharp drop in profits.
  4. ما شاهد افت شدیدی در سود بوده‌ایم.
a dramatic/sharp/significant drop
کاهش چشمگیر/شدید/قابل توجه
 • They reported a significant drop in traffic.
  آن‌ها کاهش قابل توجهی را در ترافیک گزارش کرده‌اند.

10 قطره

مترادف و متضاد dribble driblet sprinkle
a drop of something
یک قطره از چیزی
 • 1. The first drops of rain fell.
  1. اولین قطرات باران باریدند.
 • 2. There were little drops of paint on the kitchen floor.
  2. قطره‌های کوچکی از رنگ، کف آشپزخانه بودند.

11 اندکی مقدار کم

مترادف و متضاد bit little small amount
a drop of something
اندکی/مقدار کمی از چیزی
 • 1. Could I have just a drop more milk in my coffee, please?
  1. می‌شود اندکی بیشتر در قهوه‌ام شیر بریزید لطفاً؟
 • 2. Would you like a drop of brandy?
  2. اندکی برندی می‌خواهی؟

12 ارتفاع فاصله سقوط

مترادف و متضاد descent fall
 • 1. It's a drop of about 50 feet from the top of the cliff.
  1 . ارتفاع از بالای صخره حدود 50 پا است.
 • 2. There was a twenty-foot drop onto the stones beneath.
  2 . ارتفاعی بیست پایی تا سنگ‌های زیرین وجود دارد.

13 تحویل

مترادف و متضاد delivery
 • 1. Aid agencies are organizing food drops to civilians in the war zone.
  1 . ارگان‌های امدادی در حال تدارک تحویل غذا (با چتر) به افراد غیرنظامی در منطقه جنگی هستند.
 • 2. We don't need food drops.
  2 . ما به تحویل غذا احتیاجی نداریم.

14 آب‌نبات

cough drops
آب‌نبات‌های ضدسرفه
 • Use the cough drops three times a day.
  روزی سه بار از آب‌نبات‌های ضدسرفه استفاده کنید.
fruit drops
آب‌نبات‌های میوه‌ای
 • If only he could find something in one of his pockets, a piece of chocolate, a fruit drop or anything.
  کاش می‌توانست در یکی از جیب‌هایش چیزی پیدا کند؛ تکه‌ای شکلات، یک آب‌نبات میوه‌ای یا هر چیزی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان