[حرف ربط]

either

/ˈiː.ðər/

1 یا

معادل ها در دیکشنری فارسی: یا
either ... or...
یا... یا...
 • Either you leave now or I call the police!
  یا همین حالا می‌روی یا به پلیس زنگ می‌زنم!
[تخصیص گر]

either

/ˈiː.ðər/

2 هر دو [یکی از دو نفر یا چیز]

معادل ها در دیکشنری فارسی: هر یک هر کدام
 • 1.Either one of us could help you.
  1. هر یک از ما می‌تواند به تو کمک کند [هر دوی ما می‌توانیم کمکت کنیم].
 • 2.There are trees along either side of the street.
  2. در هر دو طرف خیابان درخت‌هایی وجود دارد.
[قید]

either

/ˈiː.ðər/
غیرقابل مقایسه

3 هم

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم
 • 1.Lydia can't swim, I can't either.
  1. "لیدیا" نمی تواند شنا کند، من هم همینطور.
 • 2.You can have either tea or coffee.
  2. شما می توانید هم چای هم قهوه بخورید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان