[اسم]

empire

/ˈempaɪər/
قابل شمارش

1 امپراطوری

  • 1. the Roman Empire
    1 . امپراطوری روم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان