[صفت]

english

/ˈɪŋglɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more English] [حالت عالی: most English]

1 انگلیسی [وابسته به انگلیس و مردم آن]

 • 1. an English teacher
  1 . یک معلم انگلیسی
 • 2. He is an English man.
  2 . او یک مرد انگلیسی است.
[اسم]

English

/ˈɪŋglɪʃ/
غیرقابل شمارش

2 زبان انگلیسی

to speak English
انگلیسی حرف زدن
 • She speaks good English.
  او خوب انگلیسی حرف می‌زند.
to learn English
انگلیسی یاد گرفتن
 • You must learn English.
  شما باید زبان انگلیسی را یاد بگیرید.
to improve one's English
زبان انگلیسی خود را تقویت کردن
 • I need to improve my English.
  من باید زبان انگلیسی‌ام را تقویت کنم.

3 اهل انگلیس فرد انگلیسی

 • 1. He is English.
  1 . او اهل انگلیس است.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان