[صفت]

forensic

/fəˈrensɪk/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پزشکی قانونی جنایی

  • 1.a forensic pathologist
    1. آسیب شناس پزشکی قانونی
  • 2.forensic tests
    2. آزمایش های پزشکی قانونی
  • 3.the forensic laboratory
    3. آزمایشگاه پزشکی قانونی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان