[عدد]

forty

/ˈfɔːrti/

1 چهل عدد 40

معادل ها در دیکشنری فارسی: چهل
  • 1.He looks about forty.
    1. او حدوداً چهل (ساله) به نظر می‌رسد.
  • 2.Thirty, forty, fifty.
    2. سی، چهل، پنجاه.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان