[اسم]

front

/frʌnt/
قابل شمارش

1 جلو

مترادف و متضاد anterior forepart back rear
in front of something/somebody
جلوی چیزی/کسی
 • 1. Please don't use bad language in front of the children.
  1. لطفا جلوی بچه‌ها از زبان بد استفاده نکن.
 • 2. There's parking in front of the hotel.
  2. جلوی هتل پارکینگ هست.
at the front
جلو
 • He was standing right at the front.
  او درست (آن) جلو ایستاده بود.
the front of something
جلوی چیزی
 • The front of the museum is very impressive.
  جلوی موزه بسیار تحسین‌برانگیز است.
on the front of something
جلوی چیزی
 • 1. There was coffee on the front of his shirt.
  1. جلوی پیراهنش قهوه ریخته بود.
 • 2. You need to write the address clearly on the front of the envelope.
  2. شما باید آدرس را به‌طور واضح جلوی پاکت نامه بنویسید.

2 نما (ساختمان)

the west/north/south/east... front
نمای غربی/شمالی/جنوبی/شرقی و...
 • the west front of the cathedral
  نمای غربی کلیسای جامع

3 کرانه (رودخانه و ...)

4 جبهه (جنگ) خط مقدم

[صفت]

front

/frʌnt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: further front] [حالت عالی: furthest front]

5 جلو جلویی، پیشین

 • 1.the front door
  1 . درب جلو
 • 2.The front runner was thirty meters ahead of her nearest competitor.
  2 . دونده جلویی، سی متر از نزدیک ترین رقیبش جلو تر بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان