[اسم]

girl

/ɡɜːrl/
قابل شمارش

1 دختر دختر (فرزند)

معادل ها در دیکشنری فارسی: دختر
مترادف و متضاد daughter female child lass boy
 • 1.He married the girl next door.
  1. او با دختر همسایه ازدواج کرد.
 • 2.Hello, girls and boys!
  2. سلام دخترها و پسرها!
 • 3.Our youngest girl is in college.
  3. کوچک‌ترین دخترمان به کالج می‌رود.
 • 4.Two girls showed us around the classrooms.
  4. دو دختر کلاس درس را به ما نشان دادند.
 • 5.We have three children - a boy and two girls.
  5. ما سه فرزند داریم؛ یک پسر و دو دختر.
little/baby girl
دختربچه
 • She is a little girl of six.
  او یک دختربچه شش ساله است.
کاربرد واژه girl به معنای دختر
- واژه girl در یک کاربرد به معنای "دختر" است. مثال:
"a little girl of six" (یک دختربچه شش ساله)
- واژه girl در کاربردی دیگر به معنای "فرزند دختر" است. مثال:
".We have three children - a boy and two girls" (ما سه فرزند داریم - یک پسر و دو دختر.)
- در کاربردی دیگر واژه girl به معنای "دختر" یا "خانم جوان" است. مثال:
"He married the girl next door" (او با دختر همسایه ازدواج کرد.)

2 دوست‌دختر

مترادف و متضاد girlfriend
 • 1.He’s taking his girl home to meet his parents.
  1. او دارد دوست‌دخترش را برای دیدن پدر و مادرش به خانه می‌برد.
 • 2.I had to look my best for my girl.
  2. باید برای دوست‌دخترم بهترین تیپم را می‌زدم.
واژه girl در زبان محاوره گاهی معنای "دوست‌دختر" می‌دهد. مثال:
".He’s taking his girl home to meet his parents" (او دارد دوست دخترش را برای دیدن پدر و مادرش به خانه می‌برد.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان