[حرف ندا]

goodbye

/gʊdˈbɑɪ/

1 خداحافظ خدانگه‌دار

مترادف و متضاد bye bye-bye hello hi
  • 1. Goodbye Marcos! See you next week.
    1 . خداحافظ "مارکوس"! هفته آینده می‌بینمت.
کاربرد حرف ندای goodbye به معنای خداحافظ
حرف ندای goodbye به معنای خداحافظ، خدانگه‌دار است که افراد هنگام جدا شدن از هم یا قطع کردن مکالمه پشت تلفن از آن استفاده می‌کنند.
[اسم]

goodbye

/gʊdˈbɑɪ/
قابل شمارش

2 خداحافظی بدرود

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان