1 [ضمیر سوم شخص مفرد مذکر] او

معادل ها در دیکشنری فارسی: او
 • 1.Don't be scared! He's a very friendly dog.
  1. نترس! او سگی بسیار مهربان است.
 • 2.He is my son.
  2. او پسرم است.
 • 3.He was with me last night.
  3. او دیشب با من بود.
 • 4.You can ask Andrew - he may know.
  4. می توانی از "اندرو" بپرسی؛ او احتمالا می‌داند.
کاربرد ضمیر he به معنای او
ضمیر he به جای اسم مذکری (انسان یا حیوان) که یک بار در جمله تکرار شده است، می‌آید و مانع از تکرار شدن آن می‌شود. البته این ضمیر ممکن است مرجع مشخصی در جمله نداشته باشد و به فردی اشاره داشته باشد که جنسیت آن مشخص نیست. معادل فارسی ضمیر he "او" است. he از لحاظ صرفی ضمیر سوم شخص مفرد مذکر است و از لحاظ دستوری نقش فاعلی دارد. مثلا:
".Every child needs to know that he is loved" (هر بچه نیاز دارد بداند که دوستش دارند.)
".Don't be scared! He's a very friendly dog" (نترس! او یک سگ مهربان است.)
[اسم]

he

/hiː/
غیرقابل شمارش

2 مرد فرد مذکر، حیوان نر

مترادف و متضاد male
 • 1.What a nice dog—is it a he or a she?
  1. چه سگ مهربانی؛ نر است یا ماده؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان