[اسم]

idea

/ɑɪˈdiː.ə/
قابل شمارش

1 ایده فکر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اندیشه ایده نکته صرافت فکر
مترادف و متضاد concept notion thought
a bad/good/stupid idea
یک ایده بد/خوب/احمقانه
 • "Let's go swimming." "That's a good idea!"
  «بیا بریم شنا.» «ایده خوبیه!»
to have ideas
ایده داشتن
 • If you have any ideas for what I can get Josh, let me know.
  اگر ایده‌ای داری که برای "جاش" چه می‌توانم بگیرم، به من بگو.
idea of something/of doing something
ایده چیزی/انجام کاری
 • I like the idea of living on a boat.
  من از ایده زندگی کردن روی قایق خوشم می‌آید.
idea for something
ایده برای چیزی
 • He already had an idea for his next novel.
  او از قبل ایده‌ای برای رمان جدیدش داشت.
idea to do something
ایده انجام کاری
 • It was Kate's idea to rent a car.
  ایده "کیت" بود که ماشین کرایه کنیم.
idea about something
ایده درباره چیزی
 • He has some very strange ideas about education.
  او ایده‌های بسیار عجیبی درباره تحصیل دارد.
idea that…
ایده این که...
 • What gave you the idea that he'd be here?
  چه چیزی این ایده را به تو داد که او اینجا است؟

2 هدف

مترادف و متضاد point purpose
 • 1.The idea is to give the students a chance to voice their opinions.
  1. هدف این است که به دانش‌آموزان فرصتی برای ابراز عقایدشان داده شود.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان