[اسم]

inflation

/ɪnˈfleɪʃn/
غیرقابل شمارش

1 تورم

  • 1. an inflation rate of 3%
    1 . نرخ تورم 3 درصدی
  • 2. the fight against rising inflation
    2 . مبارزه علیه افزایش تورم
  • 3. to control inflation
    3 . کنترل کردن تورم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان