[صفت]

inner-city

/ˈɪnər-ˈsɪti/
غیرقابل مقایسه

1 مرکز شهری [وابسته به مناطق مرکزی و بخصوص فقیرنشین یک شهر]

  • 1. inner-city slum
    1 . محله فقیرنشین مرکز شهری
  • 2. The inner-city schools
    2 . مدارس مرکز شهری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان