[صفت]

intelligent

/ɪnˈtel.ə.dʒənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more intelligent] [حالت عالی: most intelligent]

1 باهوش زیرکانه

مترادف و متضاد bright clever quick smart stupid unintelligent
  • 1. a highly intelligent young man
    1 . یک مرد جوان بسیار باهوش
  • 2. an intelligent remark
    2 . یک نظر زیرکانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان