[صفت]

internecine

/ˌɪntərˈniːsaɪn/
غیرقابل مقایسه

1 ویرانگر خانمان سوز

مترادف و متضاد mutually destructive
  • 1.internecine feuds
    1. خصومت های خانمان سوز
  • 2.internecine struggles
    2. کشمش های ویرانگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان