[اسم]

international waters

/ˌɪntɚnˈæʃənəl wˈɔːɾɚz/
غیرقابل شمارش

1 آب‌های آزاد آب‌های بین‌المللی

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب‌های آزاد
مترادف و متضاد high seas trans-boundary waters
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان