[اسم]

internationalism

/ˌɪntərˈnæʃnəlɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 فراملی‌گرایی بین‌الملل‌گرایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان