[صفت]

international

/ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more international] [حالت عالی: most international]

1 بین‌المللی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بین‌المللی جهانی
مترادف و متضاد global intercontinental worldwide local national
  • 1.an international team of scientists
    1. یک تیم بین‌المللی از دانشمندان
  • 2.international politics
    2. سیاست بین‌المللی
  • 3.international relations
    3. روابط بین‌المللی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان