[قید]

ironically

/aɪˈrɑnɪkli/
غیرقابل مقایسه

1 به صورت طعنه‌آمیز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان