[اسم]

Jane

/dʒˈeɪn/
غیرقابل شمارش

1 جِین (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان