[اسم]

kingdom

/ˈkɪŋ.dəm/
قابل شمارش

1 پادشاهی قلمرو

the kingdom of Sweden
پادشاهی سوئد
the animal kingdom
قلمرو حیوانات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان