[اسم]

قلمرو

( ق-ل-م-ر-و )
1 realm territory

realm /relm/ /relm/


territory /ˈter.əˌtɔːr.i/ /ˈterətri/

2 kingdom

kingdom /ˈkɪŋ.dəm/ /ˈkɪŋdəm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان