[اسم]

level

/ˈlev.əl/
قابل شمارش

1 سطح

معادل ها در دیکشنری فارسی: سطح مرحله‌ای مرحله
مترادف و متضاد class classification degree level of achievement
 • 1.Students at this level require a lot of help.
  1. دانش‌آموزان در این سطح به کمک زیادی نیاز دارند.
 • 2.This is a course for beginner level students.
  2. این دوره‌ای آموزشی برای دانش‌آموزان سطح مبتدی است.

2 میزان سطح

low/high level of something
سطح پایین/بالایی از چیزی
 • 1. Chess requires a very high level of concentration.
  1. شطرنج به سطح بسیار بالایی از تمرکز نیاز دارد.
 • 2. He achieved a high level of skill as an interpreter.
  2. او به عنوان یک مترجم به میزان بالایی از مهارت رسید.
 • 3. The level of radiation in the atmosphere is really very small.
  3. سطح تشعشع در اتمسفر واقعا خیلی کم است.

3 طبقه

 • 1.The library is all on one level.
  1. کتابخانه کلا در یک طبقه است.
 • 2.This building has a multi-level parking lot.
  2. این ساختمان یک پارکینگ چند طبقه دارد.

4 تراز

معادل ها در دیکشنری فارسی: تراز
 • 1.The tables are not on a level.
  1. میزها در یک تراز نیستند.
[صفت]

level

/ˈlev.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: leveler] [حالت عالی: levelest]

5 هموار صاف

معادل ها در دیکشنری فارسی: تراز مسطح
 • 1.The floor isn't level.
  1. کف زمین هموار نیست.
 • 2.We had reached level ground.
  2. ما به زمین هموار رسیده بودیم.

6 مساوی برابر

 • 1.The two teams finished level on points.
  1. دو تیم با امتیازهای مساوی تمام کردند.
level with something
مساوی با چیزی
 • The two teams are level with 40 points each.
  هر دو تیم با داشتن هر کدام 40 امتیاز، مساوی هستند.

7 هم‌سطح هم‌تراز

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم‌سطح
level with something
تا جایی رسیدن [هم‌سطح چیزی رسیدن]
 • 1. His head is level with his mother’s shoulder.
  1. سر او هم‌سطح شانه مادرش است [سر او تا شانه مادرش می‌رسد].
 • 2. The car backed rapidly until it was level with me.
  2. ماشین به سرعت دنده‌عقب گرفت تا جایی که هم‌تراز من قرار گرفت.
[فعل]

to level

/ˈlev.əl/
فعل گذرا
[گذشته: leveled] [گذشته: leveled] [گذشته کامل: leveled]

8 تراز کردن مسطح کردن، میزان کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تسطیح کردن هموار کردن
to level something
چیزی را تراز کردن
 • 1. Contractors started leveling the ground for the new power station.
  1. پیمانکارها شروع به تراز کردن زمین برای کارخانه برق جدید کردند.
 • 2. If you're laying tiles, the floor will need to be leveled first.
  2. اگر دارید کاشی می‌چینید، ابتدا زمین باید تراز شود.

9 با خاک یکسان کردن کوبیدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخریب کردن با خاک یکسان کردن
to level something
چیزی را با خاک یکسان کردن
 • 1. Bulldozers are now waiting to level their home.
  1. بولدوزدرها همین الان منتظرند تا خانه آن‌ها رو بکوبند.
 • 2. The blast leveled several buildings in the area.
  2. انفجار چندین ساختمان در منطقه را با خاک یکسان کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان