lose


/luːz/
/luːz/

فعل
1
to lose [فعل]
1
از دست دادن

گذشته: lost   گذشته کامل: lost  
مترادف:   be deprived of no longer have suffer the loss of
متضاد:   regain
 • 1. پول من را از دست دادی؟
 • 2. ارتباطم را با او از دست دادم.
 • 3. او در یک تصادف اتومبیل یک پایش را از دست داد.
 • "کارول" در دوران نوجوانی‌اش علاقه‌اش به باله را از دست داد.

فعل
2
to lose [فعل گذرا]
2
گم کردن از دست دادن

گذشته: lost   گذشته کامل: lost  
مترادف:   mislay misplace
متضاد:   find
 • 1. من پاسپورتم را گم کرده‌ام.
 • 2. او همیشه سوئیچ ماشینش را گم می‌کند.

فعل
3
to lose [فعل گذرا]
3
باختن

گذشته: lost   گذشته کامل: lost  
مترادف:   be beaten be defeated
متضاد:   win
 • ما به یک تیم قوی‌تر باختیم.
 • او با اختلاف کمتر از 100 رای باخت.

فعل
4
to lose [فعل گذرا و ناگذر]
4
تلف کردن (زمان و ...) هدر دادن

گذشته: lost   گذشته کامل: lost  
مترادف:   waste
 • Hurry—there's no time to lose !
  عجله کن؛ وقت برای هدر دادن نداریم!

فعل
5
to lose [فعل گذرا]
5
ریختن (مو، دندان)

گذشته: lost   گذشته کامل: lost  
 • با پیر شدن، موهای او دارد می‌ریزد.