[اسم]

magnanimity

/ˌmæɡnəˈnɪmɪti/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بخشندگی بزرگواری

مترادف و متضاد generosity
  • 1.both sides will have to show magnanimity.
    1. هر دو طرف باید بخشندگی نشان دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان