[اسم]

Mardi gras

/ˈmɑːrdi ɡrɑː/
غیرقابل شمارش

1 جشنواره ماردی گرا (مسیحیت)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان