[اسم]

markup

/ˈmɑːrkʌp/
قابل شمارش

1 اضافه‌بها قیمت افزوده

  • 1.The markup on food in a restaurant is at least 100%.
    1. قیمت افزوده غذا در یک رستوران حداقل 100% است.
an average markup of 10%
میانگین اضافه‌بهایی به ارزش 10 درصد

2 نشانه‌گذاری مجموعه نشانه‌ها

specialized
a markup language
زبان نشانه‌گذاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان