[اسم]

marlin

/ˈmɑːrlɪn/
قابل شمارش
[جمع: marlin]

1 نیزه‌ماهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیزه‌ماهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان