[اسم]

middle

/ˈmɪd.əl/
غیرقابل شمارش

1 وسط میان

معادل ها در دیکشنری فارسی: وسط میانه میان
مترادف و متضاد centre mean median circumference outside
 • 1.The middle of the road was covered with weeds.
  1. وسط جاده پوشیده از علف هرز بود.
in the middle (of something)
در وسط (چیزی)
 • This is my class photo - I'm the one in the middle.
  این عکس کلاس من است - من آن کسی هستم که در وسط است.
in the middle of the night
وسط شب/نصفه شب
 • 1. He was standing in the middle of the road.
  1. او در وسط جاده ایستاده بود.
 • 2. The phone rang in the middle of the night.
  2. تلفن نصفه شب زنگ خورد.
to be in the middle of (doing) something
وسط (انجام) کاری بودن [مشغول انجام کاری بودن]
 • 1. Can I call you back – I’m in the middle of a meeting.
  1. می‌توانم بعدا با شما تماس بگیرم؛ من وسط یک جلسه هستم.
 • 2. I was in the middle of sorting some papers when the phone rang.
  2. من مشغول مرتب کردن چند کاغذ بودم که تلفن زنگ زد.
[صفت]

middle

/ˈmɪd.əl/
غیرقابل مقایسه

2 وسطی

معادل ها در دیکشنری فارسی: وسطی میانی
 • 1.The knives and forks are in the middle drawer.
  1. چاقوها و چنگال‌ها در کشوی وسطی هستند.
in one's middle twenties/thirties ...
در اواسط بیست سالگی/سی سالگی و... کسی
 • He was very successful in his middle forties.
  او در اواسط چهل سالگی‌اش بسیار موفق بود.
middle brother/child/daughter...
برادر/فرزند/دختر و... وسطی
 • She's the middle child of three.
  او از (بین) سه فرزند، بچه وسطی است.

3 متوسط

معادل ها در دیکشنری فارسی: متوسط
middle income families
خانواده‌های با درآمد متوسط
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان