[صفت]

moody

/ˈmudi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: moodier] [حالت عالی: moodiest]

1 دمدمی‌مزاج حالتی

مترادف و متضاد temperamental
  • 1.his moody adolescent brother
    1. برادر نوجوان دمدمی‌مزاج او
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان