[اسم]

morality

/məˈræləti/
غیرقابل شمارش

1 اصول اخلاقی اخلاقیات، علم اخلاق

مترادف و متضاد ethics rights and wrongs virtue immorality
  • 1.a debate on the morality of abortion
    1. بحثی بر سر اخلاقیات سقط جنین
  • 2.Kenny's unruly behavior has nothing to do with his lack of morality.
    2. رفتار سرکش "کنی" هیچ ربطی به کمبود اخلاقیات او ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان