[ضمیر]

more

/mɔːr/

1 بیشتر زیادتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: زیادتر
مترادف و متضاد additional extra fewer less
 • 1.As the level of work increased from light to heavy, workers ate more.
  1. همانطور که سطح [میزان] کار از سبک به سنگین افزایش می‌یافت، کارگران بیشتر (غذا) می‌خوردند.
 • 2.He had four hundred dollars in his pocket. Billy had more.
  2. او چهارصد دلار در جیبش داشت. "بیلی" بیشتر داشت.
some more
مقدار بیشتر
 • There isn't enough milk - I'll have to buy some more.
  به اندازه کافی شیر نیست [نداریم]؛ من باید مقدار بیشتری بخرم.
کاربرد ضمیر more
معادل ضمیر more در فارسی "بیشتر" است. این ضمیر اشاره دارد به میزان و یا درجه بیشتر چیزی نسبت به چیز دیگر است.
[قید]

more

/mɔːr/
غیرقابل مقایسه

2 تر (نشانه صفت تفضیلی) بیشتر

مترادف و متضاد less
 • 1.Could you read a bit more slowly, please?
  1. می توانید کمی آرام‌تر بخوانید لطفا؟
more ... than
[صفت تفضیلی]
 • 1. It's more expensive than the others.
  1. این از بقیه گران‌تر است.
 • 2. This exercise is more difficult than the last one.
  2. این تمرین سخت‌تر از قبلی است.
more than
بیشتر از
 • 1. I like her more than her husband.
  1. من او را بیشتر از شوهرش دوست دارم.
 • 2. She earns a lot more than I do.
  2. او خیلی بیشتر از من درآمد دارد.
کاربرد قید more
از قید more برای ساختن شکل تفضیلی صفات و قیود، استفاده می‌شود. به‌خصوص آنهایی که بیش از دو هجا دارند. توجه کنید که این قید قبل از یک صفت یا قید می‌آید. مثال:
".It's more expensive than the others" (این از بقیه گران‌تر است.)
".This exercise is more difficult than the last one" (این تمرین سخت‌تر از قبلی است.)
[تخصیص گر]

more

/mɔːr/

3 بیشتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکثر بیش بیشتر بیشتر
more something/somebody (than…)
چیز/فرد بیشتری (از...)
 • 1. I need a bit more time.
  1. من به کمی زمان بیشتر نیاز دارم.
 • 2. There are more people here today than yesterday.
  2. امروز افراد بیشتری از دیروز در اینجا هستند.
 • 3. Would you like some more food?
  3. آیا غذایی بیشتری میل دارید؟
more of something/somebody
بیشتر از چیزی/کسی
 • 1. I can't stand much more of this.
  1. خیلی بیشتر از این نمی‌توانم تحمل کنم.
 • 2. I hope we'll see more of you.
  2. امیدوارم شما را بیشتر ببینیم.
کاربرد تخصیص‌گر more
معادل تخصیص‌گر more در فارسی "بیشتر" است. این تخصیص‌گر قبل از اسامی می‌آید و به میزان و یا درجه بیشتر چیزی نسبت به چیز دیگر اشاره دارد. مثال:
"?Would you like some more food" (آیا غذایی بیشتری میل دارید؟)
".I need a bit more time" (من به کمی زمان بیشتر نیاز دارم.)
*نکته: more حالت تفضیلی many و much است.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان