[صفت]

near

/nɪr/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: nearer] [حالت عالی: nearest]

1 نزدیک

معادل ها در دیکشنری فارسی: نزدیک مقارن قریب
مترادف و متضاد adjacent close nearby far
 • 1.His house is very near.
  1. خانه او خیلی نزدیک است.
 • 2.The conflict is unlikely to be resolved in the near future.
  2. نامحتمل است که درگیری در آینده نزدیک حل و فصل شود.
 • 3.Where's the nearest bank?
  3. نزدیک‌ترین بانک کجاست؟
near relative/relation
فامیل/خویشاوند نزدیک
 • Only the nearest relatives were present at the funeral.
  فقط خویشاوندان نزدیک در مراسم تشییع حضور داشتند.
کاربرد صفت near به معنای نزدیک
معادل صفت near در فارسی "نزدیک" است.
- اشاره به فاصله و مسافت کوتاه. مثال:
"?Is there a train station near here" (آیا ایستگاه قطاری نزدیک اینجا هست؟)
- اشاره به زمانی کوتاه در آینده (آینده نزدیک). مثال:
"in the near future" (در آینده نزدیک)
- اشاره به روابط خانوادگی. مثال:
".Only the nearest relatives were present at the funeral" (تنها نزدیک‌ترین اقوام [پدر و مادر و خواهر و ...] در مراسم ختم حاضر بودند.)
[حرف اضافه]

near

/nɪr/

2 نزدیک (زمان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مشرف
near a particular time
نزدیک یک زمان خاص
 • 1. He arrived near the end of the lesson.
  1. او نزدیک به آخر درس رسید.
 • 2. My birthday is very near Christmas.
  2. تولد من خیلی نزدیک کریسمس است.

3 نزدیک (مکان)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیش دم
near something/someplace
نزدیک چیزی/جایی
 • the car park near my apartment
  پارکینگ نزدیک به آپارتمان من
[قید]

near

/nɪr/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: nearer] [حالت عالی: nearest]

4 در نزدیکی نزدیک

 • 1.A bomb exploded somewhere near.
  1. یک بمب جایی در نزدیکی منفجر شد.
 • 2.She took a step nearer.
  2. او یک قدم نزدیک‌تر آمد.
to draw near
نزدیک شدن
 • The exams are drawing near.
  امتحانات دارند نزدیک می‌شوند.
somewhere near here
جایی نزدیک اینجا [حوالی اینجا]
 • I’m sure they live somewhere near here.
  من مطمئنم آنها حوالی اینجا زندگی می‌کنند.
near to something
نزدیک به چیزی
 • a hotel near to the beach
  هتلی نزدیک به ساحل
to come near
نزدیک آمدن
 • I’m warning you – don’t come any nearer!
  به تو هشدار می‌دهم، نزدیک‌تر از این نیا!
to go near
نزدیک رفتن
 • She told the children not to go near the canal.
  او به بچه‌ها گفت نزدیک آبراه نروند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان