[اسم]

Neptune

/ˈneptjuːn/
غیرقابل شمارش

1 نپتون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان