[جمله]

not have a leg to stand on

/nɑt hæv ə lɛg tu stænd ɑn/

1 حتی يک دليل خوب برای ادعا نداشتن دلیل برای اثبات نداشتن

informal
  • 1.You may think you're in the right, but you don't have a leg to stand on.
    1. تو ممکن است فکر کنی که حق با تو است، اما حتی یک دلیل هم برای اثبات حرفت نداری.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان