دیکشنری انگلیسی به فارسی

of

/ɑv/
/ɒv/

[حرف اضافه]