[حرف ربط]

or

/ɔːr/

1 یا

معادل ها در دیکشنری فارسی: یا
 • 1.It was either 1982 or 1983 - I can't remember which.
  1. یا سال 1982 بود یا 1983؛ یادم نمی‌آید کدام.
 • 2.It will only take three or four days.
  2. تنها سه یا چهار روز طول می‌کشد.
 • 3.There were ten or twelve people in the room.
  3. ده یا دوازده نفر در اتاق بودند.
 • 4.Would you like tea or coffee?
  4. چای میل دارید یا قهوه؟
کاربرد حرف ربط or به معنای یا
معادل فارسی حرف ربط or "یا" است.
- برای معرفی امکان یا گزینه‌ای دیگر. مثال:
"?Would you like tea or coffee" (چای میل دارید یا قهوه؟)
- در جملات منفی برای اشاره به دو یا چند چیز. مثال:
".He can't read or write" (او نمی‌تواند بخواند یا بنویسد.)
- آمدن بین دو عدد برای نشان دادن میزان تقریبی. مثال:
".There were ten or twelve people in the room" (ده یا دوازده نفر در اتاق بودند.)

2 یا به‌عبارت دیگر

مترادف و متضاد in other words
 • 1.We told the truth, or most of it.
  1. ما حقیقت را گفتیم، یا به‌عبارت دیگر بیشتر آن را.
کاربرد حرف ربط or به معنای یا به‌عبارت دیگر
حرف ربط or در مفهوم "یا به‌عبارت دیگر" برای معرفی واژه یا عبارتی دیگر که به همان معنای واژه یا عبارت قبل است، ولی با ساختاری متفاوت. مثال:
".Geology, or the science of the earth’s crust" (زمین‌شناسی، یا به‌عبارت دیگر علم پوسته زمین.)

3 وگرنه در غیر این صورت

 • 1.Go now, or you’ll be late.
  1. الان برو وگرنه دیرت می‌شود.
[اسم]

OR

(Operating room)
/oʊ ɑr/
قابل شمارش

1 اتاق عمل اتاق جراحی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اتاق عمل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان