[صفت]

ornate

/ɔrˈneɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ornate] [حالت عالی: most ornate]

1 پر تصنع (ادبیات) مصنوع، پر آذین، (بیش از حد) مزین

مترادف و متضاد baroque elaborate flowery grandiose highly decorated plain
  • 1. an ornate Venetian gilt mirror
    1 . یک آیینه زراندود ونیزی پر آذین
  • 2. ornate, metaphorical language
    2 . زبان پر تصنع و استعاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان