[اسم]

oxymoron

/ˌɑːksɪˈmɔːrɑːn/
قابل شمارش

1 متناقض‌نما (ادبیات) بیان نقیضی

  • 1."A deafening silence" is an example of oxymoron.
    1 . «سکوت کرکننده» یک نمونه متناقض‌نما است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان